Home Algemene voorwaarden evenementen

Algemene voorwaarden evenementen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle publieksevenementen georganiseerd in locaties van Heirloom-Venues of Utrecht (hierna Heirloom). In onze locaties gelden onze huisregels.

Totstandkoming van overeenkomst/toegangsbewijzen

De overeenkomst tussen Heirloom en de klant komt tot stand op het moment dat de klant een entreebewijs voor een evenement van Heirloom koopt. Er geldt geen bedenktijd.

Een entreebewijs geeft toegang aan één persoon. Dit entreebewijs wordt digitaal aan de koper verstrekt.

Het risico van verlies van het toegangsbewijs ligt bij de koper.  

Prijzen & prijsgarantie

Al onze prijzen voor particuliere evenementen zijn inclusief BTW. De prijzen die worden gecommuniceerd worden niet in de tussentijd verhoogd, zelfs indien je meer dan een jaar in de toekomst reserveert bij een evenement van Heirloom.

Betaling

Wanneer je bij ons een reservering plaatst dient de betaling binnen een werkdag te worden voldaan. Een entreebewijs is pas geldig wanneer het volledige bedrag door Heirloom is ontvangen.

Verbod op doorverkoop

Een toegangsbewijs dat is doorverkocht of voor commerciële doeleinden wordt gebruikt kan door Heirloom ongeldig worden gemaakt.

Het is derden niet toegestaan om toegangsbewijzen door te verkopen of te gebruiken voor commerciële doeleinden.

Overige verplichtingen van de klant

De klant is verplicht om zowel vooraf als tijdens het evenement een toegangsbewijs te kunnen overhandigen/tonen.

Indien er wordt verzocht om fouillering (inclusief eventuele handbagage) is de klant verplicht hier aan medewerking te verlenen.

De klant is verplicht de huisregels van Heirloom na te leven. Bij het overtreden van deze regels kunnen medewerkers van Heirloom de klant verwijderen uit de locatie en loopt deze persoon risico om in de toekomst te worden geweigerd in de locaties van Heirloom.

Rechten van Heirloom

Bij overtreding van de huisregels of voorwaarden van Heirloom door bezoekers/klanten behoudt Heirloom altijd het recht om deze de toegang tot de locaties te ontzeggen.

Bij schade aan een van de panden verhaalt Heirloom de kosten op de betreffende partij.

Tijdens evenementen wordt er door Heirloom beeldmateriaal gemaakt voor publicatie. Door het bijwonen van deze evenementen geeft de bezoeker toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal waar zij op te zien zijn, zonder aanspraak te maken op enige vorm van vergoeding.

Overmacht

In geval van overmacht behoudt Heirloom het recht evenementen te verzetten naar een andere datum. Zonder dat de koper recht heeft op vergoeding/terugbetaling van de gemaakte kosten. Het toegangsbewijs blijft dan geldig voor een nieuwe datum.

Bij volledige annulering van een evenement door Heirloom door overmacht wordt het door de koper betaalde bedrag gerestitueerd.

Aansprakelijkheid Heirloom

Het bijwonen van een evenement in een van de locaties van Heirloom is op eigen risico.

Heirloom is alleen aansprakelijk te stellen voor direct geleden schade wanneer er spraken is van een tekortkoming die aan Heirloom te wijten is. Echter wordt er door Heirloom alleen tot vergoeding van schade over gegaan van datgene waar Heirloom voor is verzekerd en tot het maximale bedrag waarvoor Heirloom is verzekerd.

Heirloom is niet aansprakelijk voor schade geleden als gevolg van acties door derden óf door ontstane schade na het niet naleven van de huisregels of niet opvolgen van instructies van medewerkers van Heirloom.

Gebruik garderobe

Het gebruik van de garderobe is ten alle tijden op eigen risico. Heirloom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of verlies van eigendommen.

Persoonsgegevens

Heirloom gebruikt verstrekte persoonsgegevens van klanten conform de privacy verklaring en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. De privacyverklaring is hier terug te vinden.

Het is onder meer verboden:

A. Foto-, film- en andere opnameapparatuur mee te nemen naar de plaats waar het evenement plaatsvindt, op straffe van inbeslagname voor de duur van het evenement.

B. Registratie van het evenement in welke vorm dan ook, waaronder begrepen fotograferen, filmen en het maken van (andere) geluids-, en/of beeldopnamen, is verboden, alsook nadruk van en/of overname uit het programma (-boekje), posters en andere drukwerken. Alle zodanige registraties zullen in beslag worden genomen en zonder meer worden vernietigd.

C. Te roken op de plaats waar het evenement wordt gehouden.

D. Glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, (vuur)- wapens en/of gevaarlijke voorwerpen en/of etenswaren en/of (alcoholhoudende) dranken mee te brengen naar de plaats waar het evenement plaatsvindt, op straffe van inbeslagname van deze zaken.

E. Drugs mee te brengen naar de plaats waar het evenement plaatsvindt, op straffe van inbeslagname van deze zaken, en in sommige gevallen aanhouding en aangifte bij de politie.

F. Naar het oordeel van de daartoe door de onderneming aangewezen personen gevaarlijke en/of voor de bezoekers hinderlijke voorwerpen of stoffen mee te brengen naar de plaats waar het evenement plaatsvindt, op straffe van inbeslagname van deze zaken.

G. Beschadigingen aan te richten aan de plaats waar het evenement plaats vindt. De klant is aansprakelijk voor iedere beschadiging die door hem wordt aangericht in of aan de plaats waar het evenement plaats vindt.

H. Goederen van welke aard dan ook aan derden te koop aanbieden, dan wel kosteloos te verschaffen.

J. Andere klanten te hinderen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, door ongepast gedrag (daaronder begrepen molest) en diefstal.